Vuokrausehdot

Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan vuokralleantajaa (Pakurent.fi) ja asiakkaalla vuokralleottajaa (Ajoneuvon vuokraajaa). Rekisteriseloste.

 

Ajoneuvon käyttö

Asiakas on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
Asiakas on auton pääasiallinen käyttäjä, hän saa omalla vastuullaan luovuttaa ajoneuvon henkilölle joka tuntee ajoneuvon vuokrausehdot ja täyttää muut vuokraamon sekä tieliikennelain asettamat ehdot.
Auton käyttö lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella tai mihinkään normaalista poikkeavaan on kielletty.
Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Luvattomasta maastaviennistä johtuneet kulut seisontapäivineen peritään tarvittaessa asiakkaalta ja luvattomasta maastaviennistä tehdään viranomaisilmoitus.
Autoissa ei saa tupakoida. Kotieläinten kuljettamiseen tulee pyytää vuokraamon lupa.

 

Vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana


Asiakkaan perusomavastuu

Asiakas on omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa kokonaisuudessaan, mukaan luettuna renkaat, peilit, ovien kahvat, tuulilasi, ikkunat jne.
Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet avaimet, osat ja lisävarusteet.
Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Asiakkaan tulee kerätä irtoroskat autoa palauttaessa. Jälkisiivouksesta veloitamme 40€ / alkava tunti.

Lisäksi asiakas on velvollinen;

Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 7 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Korvaamaan ajoneuvovakuutuksen mahdollisen bonusmenetyksen vuokraamolle täysimääräisenä.

 

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

 

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai  tankannut väärää polttoainetta, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

 

Muut maksuvelvollisuudet

 

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormausmaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut. Palauttaessa ajoneuvoa vuokra-ajan päätyttyä, asiakkaan tulee pysäköidä auto parkkipaikalle tavalla, josta ei voi seurata pysäköintivirhemaksuja. Asiakas vastaa palautuksen yhteydessä tehdystä väärästä pysäköinnistä seuranneista kustannuksista. Mikäli asiakas ei itse hoida maksuja, peritään asiakkaalta veloitettavan summan lisäksi 100 euron käsittelymaksu.

 

Vuokraajan vastuu vuokra-ajan jälkeen

 

Autoa palautettaessa vuokraajan on varmistuttava, että autoon ei synny vahinkoa auton seisomisesta pysäköitynä ennen seuraavaa käyttäjää. Tällä tarkoitetaan, että vuokraaja on velvollinen tarkistamaan, että autoon ei jää päälle sähköä kuluttavia laitteita kuten: ajovaloja, sisävalo(j)a, radiota tai esimerkiksi ikkuna raolleen, josta sisätilat pääsevät kastumaan. Mikäli vuokraaja laiminlyö tämän velvollisuuden, voidaan häneltä laskuttaa aiheutuneet kustannukset jälkikäteen. Tällaisia voi olla esimerkiksi tyhjentyneiden akkujen latauksesta tai uusiin vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset sekä seisontakustannukset asiakkaan perusomavastuu -kohdan mukaisesti.

 

Vuokraamon korjausvastuu ja korjauskustannusarvio

 

Ulkopuolinen vuokraamon valitsema asiantuntija arvioi vahinkotapahtumista muodostuneet korjauskustannukset mikäli vaurioita ei pystytä heti korjaamaan. Vuokraamolla ei ole velvollisuutta korjauttaa autolle tapahtuneita vaurioita vaikka niistä olisi asiakasta muiden vuokrausehtojen mukaisesti vaurion arvon mukaan laskutettu.

 

Vuokran maksu

Vuokraamo voi ennen vuokrausta vaatia 100 euron vakuustalletuksen, josta vuokraamolla on oikeus veloittaa kaikki näihin vuokrausehtoihin perustuvat maksut. Vakuusmaksu palautetaan vuokraajalle neljän (4) vuorokauden kuluessa vuokrauksen päättymisestä.
Vuokraaja maksaa vuokrauksen ja vuokrauksesta mahdollisesti aiheutuneet muut kulut laskulla vuokrauksen jälkeen. Ajankohtainen hinnasto löytyy osoitteesta www.pakurent.fi/hinnasto
Ajokilometrien ylittäminen ilman ilmoitusta johtaa kaksinkertaiseen veloitukseen asiakkaalta.

 

Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna kellonaikana sovitussa paikassa. Vuokraamo antaa asiakkaalle pyydettäessä riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia korvausta, vuokranalennusta tai purkaa vuokraussopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu ilmaiseen vuokra-ajan vuokraan. Vuokraamolla on oikeus vaihtaa asiakkaan varaama ajoneuvo vastaavaan tai sitä suurempaan samalla ajokorttiluokalla ajettavaan autoon.

 

Polttoaine ja auton hoito

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen, ajoneuvo vuokrataan ja palautetaan täyteen tankattuna. Vuokraaja on tankatessaan velvollinen tarkastamaan oikean polttoaineen ennen tankkausta. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista täysimääräisesti.

Auto on tankattava lyhyenkin ajon jälkeen, tankkaamatta jättämisestä vuokraamo perii käytetyn polttoaineen lisäksi 50€ tankkausmaksun.

 

Vuokraajan toimenpiteet virhe- vahinko- ja varkaustapauksissa

 

Mikäli autoa käyttöön otettaessa tai käytön aikana ilmenee tekninen vika, kuten punainen merkkivalo tai epätavanomainen ääni, autolla ajo on keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteys vuokraamoon toimintaohjeita varten. Mikäli näin ei toimita, vuokraaja on täysimääräisen korvausvelvollisuuden lisäksi velvollinen korvaamaan mahdolliset auton hinaus- ja selvittelykustannukset auton toimittamiseksi takaisin vuokraamon haltuun.

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja vahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, asiakas on vastuussa täysimääräisesti myös vastapuolen vahingoista, lisäksi vuokraajalta peritään 500 euron laiminlyöntimaksu. Poliisin tekemä raportti tulee toimittaa vuokraamolle.

Vuokraaja saa vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

 

Vuokraamon vastuu auton virheestä

 

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu ilmaiseen vuokra-ajan vuokraan.

 

Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

 

Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimusten mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli auto palautetaan myöhässä ilman ilmoitusta, veloitetaan asiakkaalta 100 euron myöhästymismaksu ja 20 euroa per alkava tunti. Ennen sovittua aikaa palautetusta autosta tai käyttämättömistä lisäpalveluista ei makseta hyvityksiä vaan asiakasta veloitetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, tehdään asiasta rikosilmoitus poliisille.

 

Sopimuksen purkaminen

 

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

 

Muut ehdot

 

Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa autosta löytyvällä GPS-sirulla ja että asiakkaan henkilötiedot voidaan tarkastaa muista rekistereistä, kuten luottotietorekisteristä, sopimusehtojen määrittämiseksi.

 

Sopimusta koskevat ristiriidat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.